ความปลอดภัยในการทำงาน

ความปลอดภัยในการทำงาน

นิยาม
 ความปลอดภัย(Safety) หมายถึง การที่ร่างกายปราศจากอันตรายปราศจากการบาดเจ็บ
หรือตายทรัพย์สินไม่ได้รับความเสียหาย – อันตราย(Hazard)หมายถึงสถานการณ์ใดๆก็
ตามที่จะก่อให้เกิดผลในทางอุบัติภัยหรือเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การเกิดอุบัติภัยได้ เช่นพื้น
ระเบียงที่เปียกน้ำ อาจทำให้ลื่นล้มหรือบันไดที่ชำรุดอาจทำให้พลัดตกหกล้มได้
 อุบัติภัย(Accident)หมายถึงเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดมาก่อนโดยไม่ตั้งใจให้
เกิดขึ้นเป็นผลทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินอันเป็น อันตรายต่อร่างกายและจิตใจ และอาจทำให้เสียชีวิตได้ด้วย
 อุบัติเหตุ (Incident) หมายถึง เหตุการณ์ที่อุบัติขึ้น ซึ่งอาจเป็นไปทั้งเหตุดีและเหตุร้าย (ดังนั้นการใช้คำว่าอุบัติเหตุตรงกับ
ภาษาอังกฤษ ว่า Accident อย่างที่แล้ว ๆ มาจึงไม่ตรงกับรากศัพท์ที่ถูกต้องแต่ก็ได้ใช้กันมานานจนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป)
 การเสี่ยงภัย(Risk) หมายถึงโอกาสในการเกิดอุบัติภัยซึ่งเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันโดยมีอัตรา
การเสี่ยงต่อการเกิด อันตรายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อัตราการเสี่ยงภัยนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและสถานการณ์
มีลักษณะเฉพาะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลและบางครั้ง เกี่ยวกับคนอื่นด้วย
 สวัสดินิสัย (Safety Habits) หมายถึง พฤติกรรมด้านความปลอดภัยที่บุคคลได้ปฏิบัติเป็นประจำหรือละเว้นการปฏิบัติเป็น
ประจำ เช่น ไม่ขับรถเร็ว แม้ถนนจะว่าง ไม่ขับรถฝ่าไฟแดงแม้จะไม่มีรถวิ่งสวนมา