งานบริการ

เราบริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ทันใจ บนพื้นฐานแห่งความถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานมีความจริงใจและซื่อสัตย์เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ และประโยชน์สูงสุด

ยุทธศาสตร์ในการบริการ

มีชุดทำงานหลายชุด มีความยืดหยุ่นสามารถสลับสับเปลี่ยนกำลังคนให้เหมาะสมกับงานแต่ละคน  และยังมีส่วนช่วยให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในการปฏิบัติงานหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องตามมาตรฐานรวมถึงการนำระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ