ระเบียบกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2545

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิด
อัตโนมัติรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์ น้ำมัน เพื่อการจัดเก็บภาษี พ.ศ. 2545  


ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดอัตโนมัติ
รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เพื่อการจัดเก็บภาษี พ.ศ. 2545เพื่อให้การจัด
เก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในเพื่อให้
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 22 (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 อธิบดีกรมสรรพสามิต จึงวางระเบียบการใช้เครื่องวัดระดับ
และเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและ
ผลิตภัณฑ์น้ำมันไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการใช้เครื่องวัด ระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำมันและ
ผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เพื่อการจัดเก็บภาษี
พ.ศ. 2544″
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมสรรพสามิต”ว่าด้วยการใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิ
น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เพื่อการ
จัดเก็บภาษี พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2544
ข้อ 4 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการนำเอาเครื่องวัดระดับชนิดอัตโนมัติิมาใช้ในการตรวจวัดระดับน้ำมันและ
ผลิตภัณฑ์น้ำ มันแทนการ ทิ้งดิ่งและใช้เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติมาใช้ในการวัดอุณหภูมิน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
แทนการวัดอุณหภูมิแบบใช้หลอดแก้ว เพื่อการคำนวณภาษี สำหรับภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ดังต่อไปนี้
4.1 ภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเพื่อการคำนวณภาษีขอลดหย่อนภาษี และขอยกเว้นภาษี
4.2 ภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันของผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งใช้เป็นภาชนะเปรียบเทียบ
ข้อ 5 การขออนุญาตติดตั้งหรือการขอให้รับรองเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติรวมทั้งอุปกรณ์ที่
ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นคำขอติดตั้งพร้อมรายละเอียดดัง ต่อไปนี้
5.1 ชื่อ แบบหรือชนิดของเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณ
น้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมันชื่อบริษัทผู้ผลิต ชื่อทางการค้า และประเทศที่ผลิต
5.2 คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) เช่น ค่าความถูกต้องในการวัด (Accuracy) ค่าความสามารถในการ
อ่านค่าซ้ำที่จุดเดียวกัน (Repeatability)
5.3 รายละเอียดแบบแปลนการติดตั้งเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
คำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
ข้อ 6 ให้ผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้อนุญาตให้ติดตั้ง เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้ง
อุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามข้อ 5 แล้วสำเนาหนังสือแจ้งหน่วยงานและเจ้าพนักงาน ดังนี้
6.1 สำนักบริหารการจัดเก็บภาษี 2
6.2 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่
6.3 สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่
6.4 เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม
ข้อ 7 การตรวจสอบเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณ
น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเมื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม ได้ทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กรรมการ ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ร่วมทำการตรวจสอบ
7.1 เจ้าพนักงานสรรพสามิต กองช่าง
7.2 เจ้าพนักงานสรรพสามิต สำนักบริหารการจัดเก็บภาษี 2
7.3 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม
7.4 สรรพสามิตจังหวัดที่โรงอุตสาหกรรมนั้นตั้งอยู่ หรือผู้แทน
ข้อ 8 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดหาบริษัทผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเครื่องวัดระดับและ
เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้ดำเนินการในการตรวจสอบ
ข้อ 9 การติดตั้งและการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
9.1 การติดตั้งเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัตินี้จะต้องเป็นไปตามวิธีการที่ถูกต้องและมีความสัมพันธ์
กับตารางคำนวณปริมาตรภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่กรมสรรพสามิตได้อนุญาตให้ใช้ในการคำนวณภาษี
9.2 การติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่กรมสรรพสามิตได้อนุญาตให้ติดตั้ง
โดยให้กรรมการตามข้อ 7 และผู้แทนผู้ประกอบอุตสาหกรรม ตามข้อ 8 ทดสอบและคำนวณเปรียบเทียบโดยถือค่า
ความแตกต่างไม่เกินร้อยละ +/- 0.1
9.3 ให้กรรมการตามข้อ 7 และผู้แทนผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ตามข้อ 8 ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติหลังจากที่ได้ติดตั้งเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว
9.3.1 ให้ทดสอบเครื่องวัดระดับชนิดอัตโนมัติเปรียบเทียบกับการทิ้งดิ่งที่ระดับความลึกต่าง ๆ กันไม่น้อยกว่า 2 ระดับ และแต่ละระดับไม่น้อยกว่า5 ครั้ง โดยให้เปรียบเทียบระดับที่อ่านได้จากเครื่องวัดระดับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
ชนิดอัตโนมัติ กับการทิ้งดิ่ง โดยให้ถือค่าความแตกต่างไม่เกินกว่า 3 มิลลิเมตร ถือเป็นเกณฑ์ปกติ
9.3.2 ให้ทำการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดอัตโนมัติ เปรียบเทียบกับ
เครื่องวัดอุณหภูมิมาตรฐานโดยให้ถือค่าความแตกต่างไม่เกิน 0.5 องศาเซลเซียส หรือ 1 องศาฟาเรนไฮต์ถือเป็นเกณฑ์ปกติ
9.3.3 ให้ทำการทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามแบบรายการคำนวณน้ำมัน
และผลิตภัณฑ์น้ำมันของกรมสรรพสามิต (น.ม.2/6) และหรือแบบรายการคำนวณก๊าซปิโตรเลียมและไอของก๊าซปิโตรเลียม
(น.ม.2/6 พิเศษ) เปรียบเทียบกับการคำนวณของระบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณนั้น มีค่าความแตกต่างไม่เกินร้อยละ +/- 0.1 ถือเป็นเกณฑ์ปกติ
ข้อ 10 การอนุญาตให้ใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณ
ปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
10.1 เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและ
ผลิตภัณฑ์น้ำมัน ที่ได้รับการตรวจสอบตามข้อ 9 และได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตแล้ว จึงจะใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมัน
และผลิตภัณฑ์น้ำมันเพื่อการคำนวณภาษีได้
10.2 เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและ
ผลิตภัณฑ์น้ำมัน ที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมติดตั้งก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ จะต้องให้กรรมการตามข้อ 9.3 ตรวจสอบ
รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9 และได้รับอนุมัติจากกรมสรรพสามิตก่อนจึงจะใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและ
ผลิตภัณฑ์น้ำมันเพื่อการคำนวณภาษีได้
10.3 ให้รองอธิบดีมีอำนาจอนุมัติให้ใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน หรือมีอำนาจใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้แทนอธิบดีกรมสรรพสามิต
ข้อ 11 การใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและ
ผลิตภัณฑ์น้ำมัน และการทดสอบระหว่างการใช้งาน
11.1 เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและ
ผลิตภัณฑ์น้ำมัน ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ ตามข้อ 10 แล้วจะต้องมีผนึกตรากรมสรรพสามิต (Seal)
11.2 ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมทำการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องวัดระดับ
และเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันแต่ละเครื่องที่ได้
รับอนุญาตให้ใช้จะต้องทดสอบใหม่ทุก ๆ 3 เดือนตามวิธีการตามข้อ 9.3.1 ข้อ 9.3.2และหรือ ข้อ 9.3.3 แล้วรายงานให้
กรมสรรพสามิตทราบ และเมื่อครบ 2 ปี ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ปฏิบัติตามข้อ 9.3
11.3 ในกรณีที่เครื่องวัดระดับชนิดอัตโนมัติไม่สามารถทดสอบโดยวิธีการทิ้งดิ่งได้ ให้ทดสอบผลกับหมุดระดับอ้างอิง (Reference Pin) หรือให้ทดสอบผลกับมาตรวัดโดยยึดหลักความแตกต่างของปริมาตรที่วัดได้ไม่เกินร้อยละ +/- 0.5 เป็น
เกณฑ์ปกติ
11.4 ในกรณีที่อุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันไม่สามารถใช้งานได้ให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามแบบรายการคำนวณน้ำมันและผลิตภัณฑ์
น้ำมันของกรมสรรพสามิต (น.ม.2/6) หรือแบบรายการคำนวณก๊าซปิโตรเลียมและไอก๊าซปิโตรเลียม (น.ม.2/6 พิเศษ) แล้วแต่กรณี
11.5 ในระหว่างการรับหรือจ่ายน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันถ้าปรากฏว่าเครื่องวัดระดับชนิดอัตโนมัติหยุดทำงาน
การตรวจวัดระดับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันหลังรับหรือจ่ายให้ใช้วิธีการทิ้งดิ่งและการวัดอุณหภูมิให้ใช้แบบหลอดแก้ว
ส่วนระดับและอุณหภูมิน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมันก่อนการรับหรือจ่าย ให้ใช้ตัวเลขจากเครื่องวัดระดับชนิดอัตโนมัติที่ได้ทำ
การอ่านไว้ก่อนแล้วได้
11.6 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมทราบทุกครั้ง ก่อนที่
จะมีการเปลี่ยนแปลง ซ่อมแซมหรือปรับแต่งเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
คำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เพื่อทำลายผนึกตรากรมสรรพสามิตออกและเมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้มีการ
ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณ
น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามวิธีการข้อ 9.3
11.7 ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมระงับการใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิ
ชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันของถังเก็บน้ำมันถังใดถังหนึ่งได้
ถ้าหากว่าการทดสอบไม่ได้ผลตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9.3.1 ข้อ 9.3.2 และข้อ 9.3.3
11.8 ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมผนึกตรากรมสรรพสามิตที่ตัวเครื่องวัดระดับ
และเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
ข้อ 12 ให้ผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

                                                                            ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2545
(ลงชื่อ) วีระชัย ตันติกุล
( นายวีระชัย ตันติกุล )
อธิบดีกรมสรรพสามิต


ที่มา http://law.excise.go.th/exciselaw/showdataL1.jsp