ระเบียบกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2545

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการคำนวณปริมาตรน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยใช้มาตรวัดและเครื่อง
ทดสอบ 

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันโดยใช้มาตราวัดและเครื่องทดสอบ
พ.ศ. 2545เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิตพ.ศ.2527 อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงวางระเบียบวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิตโดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบไว้ดังต่อไปนี้

           ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ” ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
โดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ พ.ศ. 2545 ”
           ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป
           ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันโดยใช้มาตรวัด
และเครื่องทดสอบ พ.ศ.2544 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2544
           ข้อ 4 ในระเบียบนี้ ” มาตรวัด ” หมายความว่า มาตรสำหรับใช้วัดปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน” เครื่องทดสอบ ” หมายความว่า เครื่องทดสอบมาตรวัดปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน” อุปกรณ์อื่น ” หมายความว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ที่นำมาประกอบกับมาตรวัดหรือเครื่องทดสอบ
           ข้อ 5 การขออนุญาตติดตั้ง หรือการขอให้รับรองมาตรวัด เครื่องทดสอบและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการคำนวณ
ปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นคำขอติดตั้งพร้อมรายละเอียดดังต่อไปนี้
           5.1 ชื่อแบบหรือชนิดของมาตรวัด เครื่องทดสอบ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ชื่อทางการค้าและประเทศที่ผลิต
           5.2 คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) เช่นค่าความถูกต้องในการวัด (Accuracy) ค่าความสามารถในการอ่านค่าซ้ำที่
จุดเดียวกัน (Repeatability)
           5.3 รายละเอียดแบบแปลนการติดตั้งมาตรวัด เครื่องทดสอบและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องเข้ากับท่อทางและหมายเลขภาชนะ
เก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันให้เป็นไปตามมาตรฐาน American Petroleum Institute (API) หรือ American
Gas Association (AGA) แล้วแต่กรณี
           ข้อ 6 ให้ผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้อนุญาตให้ติดตั้งมาตรวัด เครื่องทดสอบและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องตามข้อ 5 แล้ว
สำเนาหนังสือแจ้งหน่วยงานและเจ้าพนักงาน ดังนี้
           6.1 สำนักบริหารการจัดเก็บภาษี 2
           6.2 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่
           6.3 สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่
           6.4 เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม
           ข้อ 7 การตรวจสอบมาตรวัด เครื่องทดสอบ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
เมื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้ทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กรรมการดังต่อไปนี้
เป็นผู้ร่วมทำการตรวจสอบ
           7.1 เจ้าพนักงานสรรพสามิต กองช่าง
           7.2 เจ้าพนักงานสรรพสามิตสำนักบริหารการจัดเก็บภาษี 2
           7.3 เจ้าพนักงานสรรพสามิต ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมนั้น
           7.4 สรรพสามิตจังหวัดที่โรงอุตสาหกรรมนั้นตั้งอยู่ หรือผู้แทน
           ข้อ 8 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจัดหาบริษัทผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความ
สามารถเกี่ยวกับมาตรวัด เครื่องทดสอบ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องโดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้ดำเนินการในการตรวจสอบ
           ข้อ 9 การตรวจสอบมาตรวัด เครื่องทดสอบและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องให้ใช้วิธีการดังนี้
           9.1 ในกรณีที่เป็นน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เป็นของเหลวให้ใช้วิธีการตาม
American Petroleum Institute (API):Manual of Petroleum MeasurementStandards
           9.2 ในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่อยู่ในสถานะไอหรือก๊าซ (Vapor หรือ Gas) ให้ใช้วิธีการตรวจสอบตาม
American Gas Association (AGA) หรือวิธีการที่เป็นมาตรฐานสากลกำหนดไว้หรือเป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะต้องมีค่า
ความสามารถในการอ่านซ้ำ(Repeatability) ไม่เกินร้อยละ 0.15
           9.3 มาตรวัด เครื่องทดสอบ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องให้ติดตั้งโดยมีความสัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง
           9.4 เครื่องทดสอบต้องเป็น
           9.4.1. ถังมาตรฐาน (Prover Tank)
           9.4.2. มาตรวัดมาตรฐาน (Master Meter)
           9.4.3. Pipe Prover หรือ Prover Loop หรือ Compact
Prover หรือ อุปกรณ์ทดสอบอื่น
           9.4.4 Bell Prover หรือ Piston Prover หรือ Master แบบ Air Facility Test
หรือ Under Condition Pressure Test หรืออุปกรณ์ทดสอบอื่น ๆในกรณีข้อ 9.2
           ข้อ 10 ให้กรรมการตาม ข้อ 7 และผู้แทนผู้ประกอบอุตสาหกรรมข้อ 8 ทดสอบค่าความถูกต้องของมาตรวัด
เครื่องทดสอบ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องหลังจากที่ได้ติดตั้งเสร็จแล้วไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ต่อจากนั้นให้ปฏิบัติ ดังนี้
           10.1 ทดสอบความจุของถังมาตรฐาน (Prover Tank)โดยวิธีการตวงน้ำจากถังมาตรฐานที่ได้รับรองจาก
กระทรวงพาณิชย์และให้ทดสอบใหม่อย่างน้อย1 ครั้งต่อปี
           10.2 ทดสอบมาตรวัดมาตรฐาน (Master Meter) หาค่าความคลาดเคลื่อนของมาตรวัด (Meter Factor) กับถัง
มาตรฐานตาม ข้อ 10.1 และต้องทดสอบใหม่ทุก ๆ 6 เดือน
           10.3 ทดสอบหาค่าความจุของ Pipe Prover หรือ Prover Loop(Pipe Volume In Performance หรือ
Loop Volume In Performance) หรือ Compact Prover กับถังมาตรฐานตาม ข้อ 10.1 หรือมาตรวัดมาตรฐานตาม
ข้อ 10.2 และต้องทดสอบใหม่อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
           10.4 ให้ทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนของมาตรวัด (Meter Factor)เพื่อใช้ในการคำนวณภาษีกับถังมาตรฐาน
ตาม ข้อ 9.4 ต้องทดสอบใหม่อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีหรือตามมาตรฐานกำหนดไว้
           ข้อ 11 ให้รองอธิบดีมีอนำาจ*อนุมัติให้ใช้มาตรวัด เครื่องทดสอบ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีอำนาจใด ๆ เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบนี้แทนอธิบดีกรมสรรพสามิต
           ข้อ 12 มาตรวัด เครื่องทดสอบ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการตรวจรับรองและได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต
แล้ว ให้ใช้สำหรับคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยเปรียบเทียบกับถังจ่ายเพื่อเสียภาษีได้มาตรวัด เครื่องทดสอบ
และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้ติดตั้งก่อนใช้ระเบียบนี้ให้อยู่ในบังคับตามความในวรรคแรกด้วย
           ข้อ 13 วิธีการใช้มาตรวัด เครื่องทดสอบ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตแล้ว
           13.1 ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผนึกตรากรมสรรพสามิตที่มาตร วัดและที่แผงควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
ในห้องปฏิบัติการ
           13.2 ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมและบริษัทผู้ประกอบอุตสาหกรรม ตามข้อ 8 ทดสอบหาค่า
ความคลาดเคลื่อนของมาตรวัดทุก ๆ 3 เดือนในกรณี ข้อ 9.2 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมทำการทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนของ
ระบบ เช่น Pressure, Temperature Transmitter, Flow Computer และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่อยู่ในระบบทุก ๆ 3 เดือน
           13.3 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมทราบทุกครั้งที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลง ซ่อมแซมหรือปรับแต่งมาตรวัด เครื่องทดสอบและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อทำลายผนึกตรากรมสรรพสามิต
ออกและเมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้ ทำการทดสอบมาตรวัด เครื่องทดสอบ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องตามวิธีข้อ 9 โดย
กรรมการตามข้อ 7 และ ข้อ 8 โดยอนุโลม
           13.4 ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมรายงานการทดสอบมาตรวัดตาม ข้อ 13.2ให้กรมสรรพสามิต
ทราบทุกครั้งและหากปรากฏว่าจากผลการทดสอบไม่ได้ผลตาม ข้อ 9.1 และหรือ ข้อ 9.2 ให้ระงับการใช้มาตรวัดแล้วรายงาน
ให้กรมสรรพสามิตทราบโดยด่วน
           ข้อ 14 ให้ผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2545
(ลงชื่อ) วีระชัย ตันติกุล
(นายวีระชัย ตันติกุล)
อธิบดีกรมสรรพสามิต 


ที่มา http://law.excise.go.th/exciselaw/showdataL1.jsp