กฎระเบียบของราชการ

กฎระเบียบของ กรมศุลกากร

เรื่องการตรวจสอบถังที่ใช้เป็นภาชนะรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและของเหลว

ระเบียบกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2545

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการคำนวณปริมาตรน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ 
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำมันและ   ผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์ น้ำมัน เพื่อการจัดเก็บภาษี พ.ศ. 2545