สิ่งที่ลูกค้าควรทราบ

ถังทรงกระบอกแนวตั้ง แบบหลังคายึด (Upright Cylindrical Tank)

1

ตามกฎหมายกำหนดให้ตรวจสอบถังทรงกระบอกแนวตั้งเมื่อครบกำหนดอนุมัติ5ปีและ10ปีนับแต่วันที่กรมศุลกากร
ได้อนุมัติการใช้ถัง หากผลการตรวจสอบไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดให้ผู้นำของเข้าหรือเจ้าของถังขอผ่อนผันใช้ถัง
และตารางคำนวณฉบับเดิมได้หากมีความแตกต่างของค่าที่วัดเกินมาตรฐานที่ASTMหรือAPIกำหนดให้ผู้นำเข้า
หรือเจ้าของถังจัดทำตารางคำนวณปริมาตรความจุประจำถังใหม่ให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงส่วนการกำหนดให้
ตรวจสอบถังเมื่อครบกำหนดอนุมัติ15ปีนับตั้งแต่กรมศุลกากรได้อนุมัติการใช้ถังให้ผู้นำของเข้าหรือเจ้าของถังล้าง
ทำความสะอาดเพื่อทำการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกและจัดตารางคำนวณปริมาตรความจุประจำถังใหม่

ถังทรงกระบอกแนวนอน (Horizontal Tank)

2

ตามกฎหมายกำหนดให้ตรวจสอบถังทรงกระบอกแนวนอนเมื่อครบกำหนดอนุมัติ5ปีและ10ปีนับแต่วันที่กรมศุลกากรได้
อนุมัติการใช้ถังหากผลการตรวจสอบไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดให้ผู้นำของเข้าหรือเจ้าของถังขอผ่อนผันใช้ถังและตาราง
คำนวณฉบับเดิมได้หากมีความแตกต่างของค่าที่วัดเกินมาตรฐานที่ASTMหรือAPIกำหนดให้ผู้นำเข้าหรือเจ้าของถังจัดทำ
ตารางคำนวณปริมาตรความจุประจำถังใหม่ให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงส่วนการกำหนดให้ตรวจสอบถังเมื่อครบกำหนด
อนุมัติ15ปีนับตั้งแต่กรมศุลกากรได้อนุมัติการใช้ถังให้ผู้นำของเข้าหรือเจ้าของถังล้างทำความสะอาดเพื่อทำการตรวจสอบ
ทั้งภายในและภายนอกและจัดตารางคำนวณปริมาตรความจุประจำถังใหม่

ถังทรงลูกโลก (Sphere Tank)

3

ตามกฎหมายกำหนดให้ตรวจสอบถังทรงลูกโลกตามกฎหมายแล้วต้องมีการตรวจสอบทุกๆ5ปี/ครั้งและทุกๆ
ครั้งต้องมีการทำการเปิดถังเพื่อเช็คปริมาตรความจุของถังใหม่หากผลการตรวจสอบไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด
ให้ผู้นำของเข้าหรือเจ้าของถังขอผ่อนผันการใช้ถังและตารางคำนวณฉบับเดิมได้หากมีความแตกต่างของค่าที่วัด
เกินมาตรฐานที่ASTMหรือAPIกำหนดให้ผู้นำเข้าหรือเจ้าของถังจัดทำตารางคำนวณปริมาตรความจุประจำถังใหม่
ให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงส่วนการกำหนดให้ตรวจสอบถังเมื่อครบกำหนดอนุมัติ15ปีนับตั้งแต่กรมศุลกากร
ได้อนุมัติการใช้ถังให้ผู้นำของเข้าหรือเจ้าของถังล้างทำความสะอาดเพื่อทำการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
และจัดตารางคำนวณปริมาตรความจุประจำถังใหม่