Automatic Tank Gauge Calibration & Service

- บริการสอบเทียบมาตรวัดระดับและอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATG) พร้อมดำเนินการรับรอง และ ขออนุมัติการใช้งาน
- หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ( สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ )
เครื่องวัดระดับอัตโนมัติ ATG (AUTOMATIC TANK GAUGE)

 

atg1