Meter Calibration & Service

    - บริการสอบเทียบมาตรวัดน้ำมัน (Meter) พร้อมดำเนินการรับรอง และ ขออนุมัติการใช้งาน – หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ( สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ) หัวจ่ายน้ำมัน (OIL METER)…

Read more

Automatic Tank Gauge Calibration & Service

- บริการสอบเทียบมาตรวัดระดับและอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATG) พร้อมดำเนินการรับรอง และ ขออนุมัติการใช้งาน – หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ( สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ) เครื่องวัดระดับอัตโนมัติ ATG (AUTOMATIC TANK GAUGE)  …

Read more

Tank Calibration & Service

- บริการตรวจสอบถังบรรจุผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่หมดอายุ พร้อมดำเนินการรับรอง และ ขออนุมัติการใช้งาน – หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ( กรมศุลกากร และ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ) ชนิดและรูปแบบถังที่ให้บริการ…

Read more

Prover Calibration & Service

- บริการสอบเทียบถังตวง (Prover Tank) ทุกขนาด พร้อมดำเนินการรับรอง และ ขออนุมัติการใช้งาน – หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ( สำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ) ถังตวงมาตรฐาน (PROVER TANK)…

Read more